Všeobecné podmínky pronájmu objektu

Všeobecné podmínky upravují vzájemný smluvní vztah mezi nájemcem a pronajímatelem. Podmínky jsou pro všechny strany závazné a vstupují v platnost dnem podpisu závazné objednávky nebo zaplacením zálohy za pronájem objektu. Tato objednávka musí být řádně vyplněna a podepsána. Podpisem nájemce potvrzuje, že se seznámil s nabídkou objektu a souhlasí s jeho popisem, všeobecnými podmínkami, stornopodmínkami a způsobem platby. Za smluvní vztah pro všechny nájemce na daný objekt nese odpovědnost nájemce, který objednávku podepsal.

Práva a povinnosti nájemce: nájemce má právo být řádně seznámen s popisem objektu, cenou a dalšími důležitými informacemi k danému objektu a má právo na reklamaci. Nájemce je povinen v termínu uhradit objednaný pronájem, předat Voucher (ubytovací poukaz) vystavený pronajímatelem při zahájení pronájmu, sepsat s pronajímatelem objektu při příjezdu na objekt předávací protokol, složit kauci na pronájem, zaplatit poplatky pro obecní úřad.

Práva a povinnosti pronajímatele: pronajímatel si vyhrazuje právo úpravy cen za pronájem objektu. Za silvestrovský termín si pronajímatel účtuje přirážku 50-100%. O této skutečnosti musí být nájemce předem informován. Pronajímatel si vyhrazuje právo zrušit pronájem v případě, že by se ze závažných důvodů nemohl uskutečnit (úmrtí, přírodní katastrofy apod.). V těchto případech je pronajímatel povinen vrátit nájemci celou zaplacenou částku. Pronajímatel neodpovídá za dodatečné změny, které mohou nastat v průběhu roku ze strany nezávislých institucí (státní úřady, policie ČR, soukromé osoby, apod.) - jedná se hlavně o uzávěry silnic, restaurací, obchodů, parkovišť, sportovišť, rekreačních zařízení apod. Pronajímatel nezajišťuje pro nájemce dopravu. Pronajímatel je oprávněn pronajmout objekt pouze osobě starší 18 let.

Objednávky a platby:

 • závazná objednávka: e-mailem, poštou nebo osobně doručit pronajímateli (zde musí být vždy uveden počet dospělých osob, počet dětí, adresa, telefon, termín, podpis osoby, která pronájem objednává a na kterou bude vystaven ubytovací poukaz
 • na základě závazné objednávky zašle pronajímatel nájemci potvrzení pronájmu s údaji k úhradě zálohy na pobyt (výjimečně může být požadována celá platba)
 • doplatek platby bude uhrazen hotově pronajímateli při zahájení pronájmu (bez zaplacení doplatku pronajímateli nebude nájemci předán objekt k pronájmu)
 • po obdržení zálohy za pronájem zašle pronajímatel nájemci ubytovací poukaz (Voucher), příjezdovou cestu k objektu a další potřebné informace týkající se daného objektu
 • v případě, že nájemce nezašle potvrzenou závaznou objednávku nebo neuhradí požadovanou částku za pronájem v daném termínu, je pronajímatel oprávněn rezervovaný termín zrušit a uvolnit objekt a termín pro jiného zájemce
 • nejkratší doba pobytu je v sezóně (červenec, srpen, silvestr) 7 placených nocí, mimo sezónu 6 placených nocí

Pronájem rekreačního objektu:

 • pronájmy rekreačním objektu jsou v hlavní sezóně týdenní (červenec, srpen, silvestr), mimo sezónu lze stanovit pobyt kratší, min. 6 placených nocí
 • zahájení a ukončení je vždy v sobotu, příjezd na objekt je od 14.00 do 17.00 hod., odjezd do 10.00 hod. (pokud není uvedeno jinak)
 • do objektu lze s sebou vzít psa či kočku za poplatek 50-150,-Kč/za zvíře/noc
 • energie není zahrnuta v ceně a nájemce je povinen zaplatit pronajímateli při odjezdu skutečně spotřebovanou energii
 • v ceně nejsou zahrnuty místní poplatky za rekreační pobyt pro obecní úřad - platí se pronajímateli vždy při zahájení pronájmu
 • při zahájení pronájmu je nutné složit kauci ve výši 3.000,-Kč (léto), resp. 5.000,-Kč (Silvestr), v případě použití krbu v létě může pronajímatel požadovat poplatek za otop
 • počet osob v objektu nesmí přesáhnout max. kapacitu objektu

Standardní vybavení objektu: rekreační objekt má vybavenou kuchyňku k vaření (lednice, nádobí pro max. počet osob na objektu, tekoucí teplá a studená voda, plynový sporák, varná konvice, kávovar, MW atd.), sprchu, splachovací WC. V ceně pronájmu je spotřebovaná voda, plyn a úklidové prostředky. V ceně pronájmu není povlečení, ručníky a utěrky, které je potřeba přivézt si vlastní. Součástí pronájmu nejsou žádné poskytované služby.

Voucher (ubytovací poukaz): je doklad o předplaceném pronájmu objektu. Nájemce je povinen tento doklad předat pronajímateli. Bez tohoto dokladu nebude nájemci předán objekt k pronájmu. Na základě ubytovacího poukazu sepíše nájemce s pronajímatelem předávací protokol, zaplatí zbývající částku za pronájem, kauci a poplatky pro obecní úřad. Rozhodne - li se nájemce pro předčasný odjezd z objektu, je povinen předat pronajímateli objekt a klíče od objektu. Předčasným odjezdem nevzniká nájemci právo na vrácení nespotřebované platby za pobyt.

Stornovací podmínky a poplatky: 

 • 66 a více dnů před zahájením - 10% z celkové částky za pronájem
 • 65 - 35 dnů před zahájením - 30% z celkové částky za pronájem
 • 34 - 21 dnů - 40% z celkové částky za pronájem
 • 20 - 14 dnů - 50% z celkové částky za pronájem
 • 13 - 7 dnů - 70% z celkové částky za pronájem
 • 6 a méně dnů před zahájením pronájmu - 100% z celkové částky za pronájem

Stornovací podmínky vstupují v platnost dnem podpisu závazné objednávky nebo zaplacením zálohy za pronájem. Pronajímatel si za každý zrušený pronájem účtuje manipulační poplatek ve výši 500,-Kč. Pokud za sebe nájemce zajistí náhradu, storno podmínky se neúčtují. Stornopodmínky se neúčtují pouze v těchto případech: úmrtí v rodině, dopravní nehoda během cesty na pobyt, povodně a další přírodní katastrofy (toto je nutné písemně doložit). Na jiné okolnosti se vždy vztahují stornopodmínky.

Reklamace: nájemce má právo na reklamaci, jestliže nebyl objednaný objekt v plném rozsahu nebo kvalitě. Nájemce uplatňuje reklamaci osobně ihned v průběhu pronájmu a to písemnou formou na předávací protokol objektu nebo na čistý papír podepsaný jím i pronajímatelem. Za technický a hygienický stav pronajímaného objektu vždy odpovídá pronajímatel. V těchto případech je nutné vyřídit reklamaci včetně finančního odškodnění přímo na místě mezi nájemcem a pronajímatelem. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

Pojištění: ceny neobsahují pojištění. Za poškození nájemce, krádež, úraz nebo zničení majetku a věcí v průběhu pronájmu pronajímatel neodpovídá a nenese jejich následky. Doporučujeme před zahájením pronájmu uzavřít pojištění na storno pronájmu a pojištění pro cesty a pobyt..: Webmaster: voky :.
.:.