Pravidla pronájmu objektu

pro objekt v Javorné č. ev. 44, pronajímatel: Milan Merta

  1. Zahájení pronájmu je mezi 14-17 hodinou podle řádného ubytovacího poukazu, pronajímatel zapíše každého nájemce do domovní knihy a seznámí s těmito ubytovacími pravidly. Ukončení pronájmu je mezi 9-10 hodinou ranní, není-li předem domluveno jinak.
  2. V objektu zachovávat během celého pronájmu pořádek, neničit zařízení objektu a jeho okolí, nemanipulovat s nábytkem a jinými věcmi, dodržovat noční klid mezi 22-6 hodinou, aby nebylo rušeno okolí objektu. Při odchodu z objektu zavřít okna, objekt zamknout.
  3. Při zacházení s otevřeným ohněm dbát zvýšené opatrnosti, oheň mimo objekt rozdělávat jen na místech k tomu vyhrazených - nutná stálá přítomnost, oheň uhasit vodou (doporučujeme u ohně vědro s vodou), kouření pokud možno mimo objekt.
  4. Při zahájení pronájmu se seznámit s hlavními uzávěry vody, plynu, elektřiny.
  5. V objektu nemanipulovat s elektrickou instalací, používat jen spotřebiče schváleného typu, šetřit energii.
  6. Psi, kočky a jiná zvířata mohou být umístěna v objektu jen po předchozí domluvě s majitelem.
  7. Pokud se k zahájení pronájmu dostaví více osob, než je na ubytovacím poukazu (resp., překročí-li počet osob maximální kapacitu objektu), není pronajímatel povinen nájemci předat objekt k pronájmu. Může se ale s nájemcem dohodnout na finančním vyrovnání za osoby navíc.
  8. Za škodu způsobenou v objektu vlastní vinou ubytovaný plně zodpovídá a je povinen škodu nahradit majiteli objektu při ukončení pronájmu (po sepsání protokolu o způsobené škodě).
  9. Případné vážné závady (voda, plyn, elektřina) znemožňující řádné užívání objektu ihned hlásit majiteli objektu.
  10. Nájemce je povinen dodržovat tato ubytovací pravidla, v případě hrubého porušení může pronajímatel pronájem předčasně ukončit, bez nároku na vrácení zbylé částky nájemci. Případné reklamace, které nelze vyřešit v průběhu pronájmu s pronajímatelem, musí při předávání objektu písemně oznámit pronajímateli. Pokud tak neučiní, nebude na pozdější reklamace brán zřetel.

Důležité informace:

nejbližší restaurace                                     100 m
nejbližší obchod                                            15 km
koupání (Běšiny, Velhartice, Kolinec)             13 km

Důležitá telefonní čísla:

první pomoc: 155
policie: 158
hasiči: 150

Adresa pronajímatele:

Milan Merta, Kubatova 18, 370 04 České Budějovice

Telefon, email: +420 737 251 911, chalupa@vikijavorna.cz.: Webmaster: voky :.
.:.